Algemene voorwaarden

Download als PDF: Algemene Voorwaarden AutoLease Support

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. AutoLease Support BV: het bedrijf met die naam, statutair gevestigd te Hollandsche Rading en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77835603, intermediair in leaseauto’s en adviseur in leasing;
b. Opdrachtgever: de contractpartij van AutoLease Support BV, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon of personenvennootschap die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
c. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen AutoLease Support BV en Opdrachtgever;
d. Advies: wagenparkadvies in de breedste zin des woords, waaronder onder meer wordt verstaan, het op basis van de wensen van de Opdrachtgever door AutoLease Support aanvragen en vergelijken van leaseoffertes en/of advies geven over het besparen van leasekosten en het beheren van leaseauto’s;
e. Order: realiseren van een leasecontract bij een daartoe door Opdrachtgever, al dan niet na een advies van AutoLease Support BV, aangewezen autoverhuur- of leasemaatschappij, door AutoLease Support;
f. Consultancy: het door AutoLease Support BV verschaffen van expertise op, maar niet gelimiteerd tot, het terrein van wagenparkbeheer, leasevraagstukken in de breedste zin des woords aan een Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld een bedrijf met een wagenpark van enige omvang, een leasemaatschappij en/of een verzekeringsmaatschappij tegen een vergoeding. De dienst kan betrekking hebben op advies of implementatie;
g. Lease: Het verschaffen van het gebruiksrecht van een voertuig aan de opdrachtgever (ook wel lessee genoemd) gedurende een overeengekomen periode tegen een overeengekomen vergoeding;
h. Partijen: AutoLease Support BV en Opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en AutoLease Support BV. De algemene voorwaarden gelden derhalve tevens voor eventuele aanvullende en vervolgopdrachten.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien AutoLease Support BV daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3: Advies, Order, Consultancy en overeenkomst

3.1 AutoLease Support BV geeft op verzoek van de opdrachtgever een advies. Dit is vrijblijvend en heeft tenzij hieruit een order volgt geen juridische betekenis.
3.2 In een advies genoemde prijzen, technische specificaties e.d. zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, evenmin kan AutoLease Support BV bij afwijkingen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
3.3 AutoLease Support BV spant zich in om overeenkomstig de wensen van de Opdrachtgever het beste resultaat te bewerkstelligen.
3.4 Aanbiedingen op de website of in e-mail communicatie van AutoLease Support BV zijn altijd onder voorbehoud van druk- en typefouten. Alle genoemde prijzen op de website zijn indicatief en kunnen afwijken van daadwerkelijke (lease-) prijzen.
3.5 Offertes zijn 14 (veertien) dagen geldig. Elke aanbieding of elk Wagenparkadvies geschiedt onder de voorwaarde ‘zolang de voorraad strekt’ bij het betreffende autoverhuurbedrijf of de leasemaatschappij.
3.6 Na het verzoek van een Opdrachtgever tot het plaatsen van een Order zal AutoLease Support BV onverwijld overgaan tot plaatsing van een Order bij een door Opdrachtgever aangeduid autoverhuurbedrijf of leasemaatschappij. Zodra AutoLease Support BV de Order heeft geplaatst is deze onherroepelijk.
3.7 Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de opdracht aan AutoLease Support BV gegeven heeft tot het plaatsen van een Order bij een door Opdrachtgever aangeduid autoverhuurbedrijf of leasemaatschappij, gelden alsdan de algemene voorwaarden van het betreffende autoverhuurbedrijf of leasemaatschappij waaraan de opdracht tot aangaan van een leasecontract gegeven wordt door AutoLease Support BV .
3.8 Indien Opdrachtgever een geplaatste Order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die door AutoLease Support BV ten behoeve van de Opdrachtgever werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal door AutoLease Support BV aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
3.9 Bij het aangaan van een consultancy opdracht, spant AutoLease Support BV zich in om overeenkomstig de wensen van de Opdrachtgever het beste resultaat te bewerkstelligen.
3.10 Een Overeenkomst voor levering van een van de diensten van AutoLease Support BV komt pas tot stand, nadat AutoLease Support BV deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan AutoLease Support BV slechts worden vertegenwoordigd door (een) aan AutoLease Support BV verbonden medewerker(s) dan wel door andere voor of bij AutoLease Support BV werkzame personen krachtens schriftelijke volmacht.
3.11 Opdrachtgever stemt ermee in dat AutoLease Support BV de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid zo nodig zal laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. De door AutoLease Support BV ingeschakelde derden kunnen ook een beroep doen op deze voorwaarden.
3.12 AutoLease Support BV voert de Overeenkomst uit met inachtneming van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende (fiscale) wet- en regelgeving, doch haar adviezen en werkzaamheden zijn niet te beschouwen als een fiscaal advies en elke aansprakelijkheid op dat terrein wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.13 AutoLease Support BV is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien blijkt dat Opdrachtgever één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien Opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst of indien AutoLease Support BV gedurende de looptijd van de Overeenkomst van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware AutoLease Support BV hiervan op de hoogte was geweest bij aangaan van de Overeenkomst, hij de Overeenkomst niet was aangegaan.
3.14 Als de Overeenkomst bestaat tussen AutoLease Support BV en meer Opdrachtgevers, zijn al deze Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.

Artikel 4: Betaling, rente en incassokosten

4.1 Betaling van facturen van AutoLease Support BV dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan AutoLease Support BV een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag tot de algehele vergoeding.
4.2 Eventuele klachten over de factuur dienen binnen dertig dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan AutoLease Support BV kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen.
4.3 Indien AutoLease Support BV tegen Opdrachtgever die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Opdrachtgever.

  • Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW, waarbij het minimumtarief € 50,- is;
  • Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 20% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

De betaling door of ten behoeve van Opdrachtgever strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Opdrachtgever anders vermeld.
4.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is, is AutoLease Support BV tevens gerechtigd de uitvoering van de op haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting c.q. werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico komen van Opdrachtgever. Enige schade als gevolg van de opschorting is derhalve niet te verhalen op AutoLease Support BV.
4.5 AutoLease Support BV is gerechtigd periodiek te factureren.
4.6 Opdrachtgever is alleen van zijn betalingsverplichting jegens AutoLease Support BV gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bankrekeningen zoals vermeld op de factuur van AutoLease Support BV, ten name van AutoLease Support BV.
4.7 Opdrachtgever is niet bevoegd het aan AutoLease Support BV verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
4.8 AutoLease Support BV is te allen tijde gerechtigd de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te (laten) controleren.

Artikel 5: Privacy

Het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in het Privacy Reglement van AutoLease Support BV is onverkort van toepassing op alle werkzaamheden van AutoLease Support BV waarop deze algemene voorwaarden van toepassing te zijn.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 AutoLease Support BV spant zich naar beste inzicht en vermogen in, bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop AutoLease Support BV geen invloed kan uitoefenen. AutoLease Support BV verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
6.2 Indien AutoLease Support BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
6.3 De totale aansprakelijkheid van AutoLease Support BV wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom, dan wel tot het bedrag dat krachtens de door AutoLease Support BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. De verzekering geldt voor aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in een lidstaat van de Europese Unie alsmede een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, en voor zover op betreffende aanspraken het recht van één van voornoemde staten van toepassing is. Op eerste verzoek wordt inzage in de afgesloten verzekering verleend.
6.4 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van AutoLease Support BV beperkt tot het door AutoLease Support BV in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte met een maximum van tweemaal de factuurwaarde van AutoLease Support BV, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en jegens derden beperkt tot eenmaal de factuurwaarde.
6.5 De aansprakelijkheid van AutoLease Support BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever, AutoLease Support BV schriftelijk en gemotiveerd in gebreke stelt, binnen één maand nadat Opdrachtgever, bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert, stellende daarbij een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen en AutoLease Support BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
6.6 AutoLease Support BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat AutoLease Support BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie en/of doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke AutoLease Support BV, naar zijn oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, werkzaamheden en/of adviezen.
6.7 Onder directe schade zoals opgenomen in dit artikel wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AutoLease Support BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan AutoLease Support BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. AutoLease Support BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.8 Bij het inschakelen door AutoLease Support BV van derden en bij het gebruik door AutoLease Support BV van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal AutoLease Support BV steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. AutoLease Support BV is echter voor eventuele (reken-) fouten en/of tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door AutoLease Support BV bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. AutoLease Support BV is gerechtigd om zonder voorafgaand overleg eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen van derden te aanvaarden.
6.9 AutoLease Support BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekt advies op basis van geldende (fiscale) wet- en regelgeving. Opdrachtgever dient het advies hierop zelf door eigen in te schakelen experts laten toetsen.
6.10 Indien een beroep van AutoLease Support BV op het bepaalde onder lid 6 van dit artikel van onderhavige voorwaarden in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder lid 3 dit artikel van onderhavige voorwaarden. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van AutoLease Support BV en/of van haar leidinggevenden.
6.11 Opdrachtgever vrijwaart AutoLease Support BV voor het door haar gegeven advies en de keuze voor de leasemaatschappij.
6.12 Aanbiedingen op de website of in e-mail communicatie zijn altijd onder voorbehoud van druk- en typefouten. Alle genoemde prijzen op de website zijn indicatief en kunnen afwijken van daadwerkelijke leaseprijzen.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met AutoLease Support BV.
7.3 Geschillen tussen Opdrachtgever en AutoLease Support BV zullen eerst door middel van onderling overleg gepoogd te worden opgelost. Indien partijen in onderling overleg het geschil niet tot een oplossing brengen, zullen alle geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waartoe Hollandsche Rading behoort, tenzij de in Nederland geldende wetgeving dwingend anders voorschrijft.

nl_NLDutch