Privacy reglement

Autolease Support BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77835603, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Autolease Support BV is online terug te vinden via www.autoleasesupport.nl en heeft als postadres Vuursche Dreef 78, 3739KV, Hollandsche Rading. Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot (je) privacy is Autolease Support bereikbaar, telefonisch via 06-37304544 en/of via mail info@autoleasesupport.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autolease Support BV verwerkt alleen persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij hebben twee typen bestanden:

 • Gegevens van opdrachtgevers;
 • Gegevens van leveranciers;
 • Gegevens van geabonneerden op nieuwsbrief.

 

 • De gegevens geregistreerd van opdrachtgevers bestaan uit:
 • Bedrijfsgegevens;
 • Voor- en achternaam contactpersoon bedrijf;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Gegevens worden alleen bewaard ten behoeve van noodzakelijke informatie voor communicatie en voor afhandeling van betalingen. We bewaren facturen, contracten / opdrachtbevestigingen en garantiedocumenten met de daarbij behorende gegevens. Deze gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk voor een goede administratieve afhandeling en noodzakelijk voor de verantwoording zoals voor belastingdoeleinden.

 • De gegevens geregistreerd van leveranciers bestaan uit:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Naam organisatie en contactpersoon;
 • Expertisegebied;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

 

Onder leveranciers worden verstaan alle bedrijven en personen die na bemiddeling door Autolease Support BV leveranties (producten en/of diensten) doen aan opdrachtgevers van Autolease Support BV.

Gegevens bewaren we zolang als noodzakelijk voor een goede administratieve afhandeling en noodzakelijk voor de verantwoording zoals voor belastingdoeleinden.

We bewaren facturen, contracten / opdrachtbevestigingen en garantiedocumenten met de daarbij behorende gegevens.

 

 • De gegevens van geabonneerden op nieuwsbrief bestaan uit:

–      E-mailadres.

 

Gegevens worden alleen bewaard ten behoeve van noodzakelijke informatie voor communicatie. Een abonnee kan zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief dan wel zijn gegevens wijzigen, via een link onderdaan de betreffende nieuwsbrief, dan wel door dit via mail info@autoleasesupport.nl. door te geven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Autolease Support BV verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Noch via de website noch naar aanleiding van diensten die worden geleverd, heeft Autolease Support BV de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autoleasesupport.nl., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autolease Support BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Om informatie te leveren;
 • Om optimale service te bieden aan opdrachtgevers en voor te kunnen stellen aan de juiste leverancier;
 • Autolease Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Autolease Support BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autolease Support BV) tussen zit.

Autolease Support gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress (website met algemene niet persoon gerelateerde analyse van bezoek);
 • Google Analytics (niet persoon gerelateerde analyse van bezoek);
 • CRM;
 • Boekhoudprogramma;
 • Linkedin (bedrijfspagina zonder analyse);
 • Dataopslag (computer met offline opslag, fysieke geprinte opslag en Cloud-opslag via Office 365)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autolease Support BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia en overige gegevens die door leveranciers zijn aangeleverd Zolang relevant en actueel Inzicht houden in leveranciers en communicatie
Gegevens opdrachtgevers en crediteuren, facturen 10 jaar Fiscale verantwoording
KvK/BTW gegevens 10 jaar Fiscale verantwoording
Bankgegevens 10 jaar Fiscale verantwoording

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Autolease Support BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals het bemiddelen naar een opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Autolease Support BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autolease Support BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen of te vernietigen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@autoleasesupport.nl.

Om zeker te stellen, dat het verzoek door jou als rechthebbende gedaan wordt, kan Autolease Support vragen om nadere identificatie. Autolease Support BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Autolease Support BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je meent dat er onzorgvuldig omgegaan wordt met jouw gegevens of dat er sprake is van het lekken van gegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autolease Support BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@autoleasesupport.nl.

nl_NLDutch